Harmonogram Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku. Sejmik rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji określone w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. Sejmik może uchwalać: apele, oświadczenia, rezolucje, stanowiska.

Plan pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego V kadencji na 2017 rok

27 lutego 2017 r.

27 marca 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.

22 maja 2017 r.

19 czerwca 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.

25 września 2017 r.

30 października 2017 r.

27 listopada 2017 r.

21 grudnia 2017 r.