Harmonogram Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku. Sejmik rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji określone w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. Sejmik może uchwalać: apele, oświadczenia, rezolucje, stanowiska.

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

18 luty 2019 r.

25 marca 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

27 maja 2019 r.

24 czerwca 2019 r.

9 wrzesnia 2019 r.

28 października 2019 r.

25 listopada 2019 r.

20 grudnia 2019 r.