Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

1.Anna Augustyn

2.Jerzy Leszczyński

3.Romuald Łanczkowski

4.Wanda Elżbieta Mieczkowska - Wiceprzewodnicząca Komisji

5.Paweł Wnukowski

6.Jadwiga Barbara Zabielska

7.Maciej Zenon Żywno - Przewodniczący Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu: 

1)  kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2)  opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3)  opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium; Komisja Skarbu i Finansów

1.Cezary Cieślukowski

2.Bogusław Dębski

3.Artur Kosicki

4.Stefan Krajewski

5.Marek Malinowski

6.Wanda Elżbieta Mieczkowska

7.Karol Pilecki - Wiceprzewodniczący Komisji

8.Adam Wojciech Sekściński - Przewodniczący Komisji

 

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu: 

1)  projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2)  sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3)  uchwał dotyczących mienia samorządu województwa. Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

1.Wiesława Burnos

2.Cezary Cieślukowski

3.Stanisław Derehajło

4.Bogdan Dyjuk

5.Mikołaj Janowski

6.Artur Kosicki

7.Jerzy Leszczyński

8.Igor Łukaszuk

9.Sebastian Łukaszewicz

10.Marek Malinowski

11.Wanda Elżbieta Mieczkowska

12.Anna Naszkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

13.Sławomir Nazaruk

14.Marek Olbryś

15.Karol Pilecki

16.Paweł Wnukowski - Przewodniczący Komisji

17.Jadwiga Barbara Zabielska

 

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu: 

1)  polityki regionalnej;

2)  gospodarowania przestrzenią;

3)  współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  promocji województwa;

5)  utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6)  obronności.Komisja Zdrowia

1.Anna Augustyn

2.Wiesława Burnos

3.Cezary Cieślukowski

4.Stanisław Derehajło

5.Bogusław Dębski

6.Jarosław Zygmunt Dworzański

7. Artur Kosicki

8.Waldemar Kwaterski - Przewodniczący Komisji

9.Sebastian Łukaszewicz

10.Marek Malinowski

11.Anna Naszkiewicz

12.Sławomir Nazaruk

13.Marek Olbryś

14.Karol Pilecki

15.Jacek Piorunek

16.Łukasz Siekierko

17.Aleksandra Szczudło

18.Justyna Emilia Żalek - Wiceprzewodnicząca Komisji

19.Maciej Zenon Żywno

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

1.Bogdan Dyjuk

2.Stanisław Derehajło

3.Romuald Łanczkowski

4.Sebastian Łukaszewicz - Przewodniczący Komisji

5.Igor Łukaszuk - Wiceprzewodniczący Komisji

6.Marek Malinowski

7.Sławomir Nazaruk

8.Jacek Piorunek

9.Aleksandra Szczudło

10.Paweł Wnukowski

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2)  kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3)  kultury fizycznej i sportu;

4)  turystyki i jej infrastruktury. Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

1.Wiesława Burnos

2.Stanisław Derehajło

3.Mikołaj Janowski

4.Stefan Krajewski

5.Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Komisji

6.Marek Malinowski

7.Karol Pilecki

8.Jacek Piorunek

9.Łukasz Siekierko

10.Paweł Wnukowski

11.Jadwiga Barbara Zabielska - Wiceprzewodnicząca Komisji

 

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu: 

1)  rolnictwa;

2)  modernizacji obszarów wiejskich;

3)  ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4)  ochrony przeciwpowodziowejKomisja Rodziny i Polityki Społecznej

1.Wiesława Burnos

2.Bogusław Dębski

3.Stanisław Derehajło

4.Mikołaj Janowski

5.Marek Malinowski

6.Sławomir Nazaruk - Wiceprzewodniczący Komisji

7.Marek Olbryś

8.Aleksandra Szczudło - Przewodnicząca Komisji

9.Justyna Emilia Żalek

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu: 

1)  polityki prorodzinnej;

2)  przeciwdziałania bezrobociu;

3)  bezpieczeństwa publicznego;

4)  ochrony praw konsumentów;

5)  patologii społecznych;

6)  pomocy społecznej.Komisja Statutowo – Regulaminowa

1.Jarosław Zygmunt Dworzański

2.Marek Adam Komorowski

3.Romuald Łanczkowski - Przewodniczący Komisji

4.Karol Pilecki

5.Jacek Piorunek - Wiceprzewodniczący Komisji

6.Adam Wojciech Sekściński

7.Łukasz Siekierko

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2)  zmian w podziale terytorialnym;

3)  aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.

 Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

1.Mikołaj Janowski - Przewodniczący Komisji

2.Jacek Piorunek

3.Adam Wojciech Sekściński

4.Jadwiga Barbara Zabielska

5.Justyna Emilia Żalek

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.