Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:

Włodzimierz Pietroczuk 

Wiceprzewodniczący Komisji:

 Marek Adam Komorowski

Członkowie Komisji:

 1. Bogusław Dębski
 2. Daria Krystyna Sapińska
 3. Łukasz Siekierko
 4. Włodzimierz Szypcio

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu: 

1)  kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2)  opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3)  opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium; 


Komisja Skarbu i Finansów

Przewodniczący Komisji:

Bogusław Dębski

Wiceprzewodniczący Komisji:

Walenty Korycki

Członkowie Komisji:

 1. Mieczysław Bagiński
 2. Cezary Cieślukowski
 3. Jarosław Zygmunt Dworzański
 4. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
 5. Marek Adam Komorowski
 6. Krzysztof Krasiński
 7. Stefan Krajewski
 8. Jerzy Leszczyński
 9. Adam Mariusz Niebrzydowski
 10. Karol Pilecki
 11. Karol Tylenda

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu: 

1)  projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2)  sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3)  uchwał dotyczących mienia samorządu województwa. 


 

Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

Przewodniczący Komisji:

Mikołaj Janowski 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Włodzimierz Szypcio 

Członkowie Komisji:

 1. Mieczysław Bagiński
 2. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
 3. Andrzej Zbigniew Koronkiewicz
 4. Stefan Krajewski
 5. Krzysztof Krasiński
 6. Jerzy Leszczyński
 7. Henryk Łukaszewicz
 8. Karol Pilecki
 9. Łukasz Siekierko

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu: 

1)  polityki regionalnej;

2)  gospodarowania przestrzenią;

3)  współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  promocji województwa;

5)  utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6)  obronności. 


 

Komisja Zdrowia

Przewodniczący Komisji:

Waldemar Kwaterski 

Wiceprzewodniczący Komisji:

 Justyna Emilia Żalek

Członkowie Komisji:

 1. Bogusław Dębski
 2. Bogdan Dyjuk
 3. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
 4. Marek Olbryś
 5. Karol Pilecki
 6. Daria Krystyna Sapińska
 7. Marian Czesław Szamatowicz
 8. Maciej Zenon Żywno

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. 


 

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Zygmunt Dworzański 

Wiceprzewodniczący Komisji:

 Henryk Łukaszewicz

Członkowie Komisji:

 1. Marek Citko
 2. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
 3. Walenty Korycki
 4. Andrzej Zbigniew Koronkiewicz
 5. Włodzimierz Pietroczuk
 6. Karol Pilecki
 7. Jacek Piorunek
 8. Daria Krystyna Sapińska
 9. Marian Czesław Szamatowicz

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2)  kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3)  kultury fizycznej i sportu;

4)  turystyki i jej infrastruktury. 


 

Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji:

Cezary Cieślukowski

Wiceprzewodniczący Komisji:

Jacek Piorunek 

Członkowie Komisji:

1.Mieczysław Bagiński
2.Mikołaj Janowski
3.Andrzej Zbigniew Koronkiewicz
4.Walenty Korycki
5.Stefan Krajewski
6.Jerzy Leszczyński
7.Anna Naszkiewicz
8. Adam Mariusz Niebrzydowski
9.Włodzimierz Pietroczuk
10.Karol Pilecki
11.Daria Krystyna Sapińska
12.Włodzimierz Szypcio
13.Karol Tylenda
14.Maciej Zenon Żywno

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu: 

1)  rolnictwa;

2)  modernizacji obszarów wiejskich;

3)  ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4)  ochrony przeciwpowodziowej.


 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Przewodniczący Komisji:

Daria Krystyna Sapińska 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Marek Olbryś 

Członkowie Komisji:

 1. Mieczysław Bagiński
 2. Mikołaj Janowski
 3. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
 4. Anna Naszkiewicz
 5. Justyna Emilia Żalek

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu: 

1)  polityki prorodzinnej;

2)  przeciwdziałania bezrobociu;

3)  bezpieczeństwa publicznego;

4)  ochrony praw konsumentów;

5)  patologii społecznych;

6)  pomocy społecznej.


 

Komisja Statutowo – Regulaminowa

Przewodniczący Komisji:

Karol Pilecki 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Leszek Dec 

Członkowie Komisji:

 1. Jarosław Zygmunt Dworzański
 2. Bogdan Dyjuk

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2)  zmian w podziale terytorialnym;

3)  aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.