Harmonogram Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku. Sejmik rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji określone w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. Sejmik może uchwalać: apele, oświadczenia, rezolucje, stanowiska.

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2021


22 lutego 2021 r.

29 marca 2021 r.

26 kwietnia 2021 r.

31 maja 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

27 września 2021 r.

25 października 2021 r.

29 listopada 2021 r.

20 grudnia 2021 r.