Harmonogram Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku. Sejmik rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji określone w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. Sejmik może uchwalać: apele, oświadczenia, rezolucje, stanowiska.

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

24 lutego 2020 r.

30 marca 2020 r.

27 kwietnia 2020 r.

25 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

14 września 2020 r.

26 października 2020 r.

30 listopada 2020 r.

21 grudnia 2020 r.