Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

1.Anna Augustyn

2.Jarosław Zygmunt Dworzański Przewodniczący Komisji

3.Wojciech Grochowski

4.Wlademar Kwaterski

5.Jerzy Leszczyński

6.Sebastian Łukaszewicz

7.Igor Łukaszuk

8.Wanda Elżbieta Mieczkowska Wiceprzewodnicząca Komisji

9.Anna Naszkiewicz

10.Karol Pilecki

11.Jacek Piorunek

12.Adam Wojciech Sekściński

13.Paweł Wnukowski

14.Jadwiga Barbara Zabielska

15.Maciej Zenon Żywno  

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu:

1) kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2) opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3) opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium;

 


Komisja Skarbu i Finansów

1.Cezary Cieślukowski

2.Bogusław Dębski

3.Wojciech Grochowski

4.Artur Kosicki

5.Wanda Elżbieta Mieczkowska

6.Karol Pilecki Wiceprzewodniczący Komisji

7.Adam Wojciech Sekściński Przewodniczący Komisji

 

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu:

1) projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2) sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3) uchwał dotyczących mienia samorządu województwa.

 


Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

1.Wiesława Burnos

2.Cezary Cieślukowski

3.Stanisław Derehajło

4.Bogdan Dyjuk

5.Mikołaj Janowski

6.Krzysztof Kondraciuk

7.Artur Kosicki

8.Jerzy Leszczyński

9.Igor Łukaszuk

10.Sebastian Łukaszewicz

11.Marek Malinowski

12.Wanda Elżbieta Mieczkowska

13.Piotr Modzelewski

14.Anna Naszkiewicz Wiceprzewodnicząca Komisji

15.Marek Olbryś

16.Karol Pilecki

17.Paweł Wnukowski Przewodniczący Komisji

18.Jadwiga Barbara Zabielska

 

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu:

1) polityki regionalnej;

2) gospodarowania przestrzenią;

3) współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) promocji województwa;

5) utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) obronności.

 


Komisja Zdrowia

1.Anna Augustyn

2.Wiesława Burnos

3.Cezary Cieślukowski

4.Stanisław Derehajło

5.Bogusław Dębski

6.Jarosław Zygmunt Dworzański

7.Artur Kosicki

8.Waldemar Kwaterski  Przewodniczący Komisji

9.Sebastian Łukaszewicz

10.Marek Malinowski

11.Piotr Modzelewski

12.Anna Naszkiewicz

13.Marek Olbryś

14.Karol Pilecki

15.Jacek Piorunek

16.Łukasz Siekierko

17.Justyna Emilia Żalek  Wiceprzewodnicząca Komisji

18.Maciej Zenon Żywno

 

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.


Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

1.Bogdan Dyjuk

2.Stanisław Derehajło

3.Romuald Łanczkowski

4.Sebastian Łukaszewicz  Przewodniczący Komisji

5.Igor Łukaszuk  Wiceprzewodniczący Komisji

6.Marek Malinowski

7.Sławomir Nazaruk

8.Jacek Piorunek

9.Paweł Wnukowski

 

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2) kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3) kultury fizycznej i sportu;

4) turystyki i jej infrastruktury.


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

1.Wiesława Burnos

2.Stanisław Derehajło

3.Wojciech Grochowski

4.Mikołaj Janowski

5.Jerzy Leszczyński  Przewodniczący Komisji

6.Marek Malinowski

7.Karol Pilecki

8.Jacek Piorunek

9.Łukasz Siekierko

10.Paweł Wnukowski

11.Jadwiga Barbara Zabielska  Wiceprzewodnicząca Komisji

 

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:

1) rolnictwa;

2) modernizacji obszarów wiejskich;

3) ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4) ochrony przeciwpowodziowej

 


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

1.Wiesława Burnos

2.Bogusław Dębski

3.Stanisław Derehajło

4.Mikołaj Janowski

5.Piotr Modzelewski

6.Sławomir Nazaruk  Wiceprzewodniczący Komisji

7.Marek Olbryś

8.Justyna Emilia Żalek

 

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu:

1) polityki prorodzinnej;

2) przeciwdziałania bezrobociu;

3) bezpieczeństwa publicznego;

4) ochrony praw konsumentów;

5) patologii społecznych;

6) pomocy społecznej.

 


Komisja Statutowo – Regulaminowa

1.Jarosław Zygmunt Dworzański

2.Romuald Łanczkowski  Przewodniczący Komisji

3.Karol Pilecki

4.Jacek Piorunek  Wiceprzewodniczący Komisji

5.Adam Wojciech Sekściński

6.Łukasz Siekierko

 

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2) zmian w podziale terytorialnym;

3) aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.

 


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

1.Mikołaj Janowski  Przewodniczący Komisji

2.Jarosław Zygmunt Dworzański

3.Adam Wojciech Sekściński

4.Justyna Emilia Żalek

 

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.