Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

 1. Augustyn Anna
 2. Dębski Bogusław - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Gromko Mariusz Krzysztof
 4. Jabłoński Robert
 5. Kosicki Artur - Przewodniczący Komisji
 6. Kwaterski Waldemar
 7. Łukaszuk Igor
 8. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 9. Naszkiewicz Anna
 10. Pilecki Karol

 Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu:

1) kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2) opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3) opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium;

 


Komisja Skarbu i Finansów

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Dębski Bogusław
 4. Grochowski Wojciech
 5. Kosicki Artur
 6. Kwaterski Waldemar
 7. Leszczyński Jerzy
 8. Łukaszuk Igor
 9. Madras Tomasz Stefan
 10. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 11. Naszkiewicz Anna
 12. Nazarko Łukasz
 13. Pilecki Karol
 14. Prokorym Łukasz
 15. Sekściński Adam Wojciech

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu:

1) projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2) sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3) uchwał dotyczących mienia samorządu województwa.

 


Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Dyjuk Bogdan
 4. Grochowski Wojciech
 5. Gromko Mariusz Krzysztof
 6. Jabłoński Robert
 7. Janowski Mikołaj
 8. Krynicka Bernadeta
 9. Kwaterski Waldemar
 10. Leszczyński Jerzy
 11. Łukaszuk Igor
 12. Malinowski Marek
 13. Naszkiewicz Anna
 14. Nazarko Łukasz
 15. Piorunek Jacek
 16. Prokorym Łukasz
 17. Siekierko Łukasz
 18. Wnukowski Paweł

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu:

1) polityki regionalnej;

2) gospodarowania przestrzenią;

3) współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) promocji województwa;

5) utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) obronności.

 


Komisja Zdrowia

 1. Augustyn Anna
 2. Burnos Wiesława
 3. Cieślukowski Cezary
 4. Dębski Bogusław
 5. Gromko Mariusz Krzysztof
 6. Krynicka Bernadeta
 7. Kwaterski Waldemar
 8. Leszczyński Jerzy
 9. Łukaszuk Igor
 10. Malinowski Marek
 11. Naszkiewicz Anna
 12. Piorunek Jacek

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.


Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

 1. Augustyn Anna
 2. Derehajło Stanisław
 3. Dworzański Jarosław Zygmunt
 4. Dyjuk Bogdan
 5. Grochowski Wojciech
 6. Gromko Mariusz Krzysztof
 7. Jabłoński Robert
 8. Kwaterski Waldemar
 9. Łukaszuk Igor
 10. Madras Tomasz Stefan
 11. Malinowski Marek
 12. Naszkiewicz Anna
 13. Nazarko Łukasz
 14. Piorunek Jacek
 15. Supiński Rafał

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2) kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3) kultury fizycznej i sportu;

4) turystyki i jej infrastruktury.


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Derehajło Stanisław
 4. Dyjuk Bogdan
 5. Grochowski Wojciech
 6. Jabłoński Robert
 7. Janowski Mikołaj
 8. Leszczyński Jerzy
 9. Łukaszuk Igor
 10. Naszkiewicz Anna
 11. Nazarko Łukasz
 12. Waldemar Kwaterski

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:

1) rolnictwa;

2) modernizacji obszarów wiejskich;

3) ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4) ochrony przeciwpowodziowej

 


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

 1. Augustyn Anna
 2. Burnos Wiesława
 3. Janowski Mikołaj
 4. Kwaterski Waldemar
 5. Łukaszuk Igor
 6. Naszkiewicz Anna
 7. Olbryś Marek
 8. Supiński Rafał

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu:

1) polityki prorodzinnej;

2) przeciwdziałania bezrobociu;

3) bezpieczeństwa publicznego;

4) ochrony praw konsumentów;

5) patologii społecznych;

6) pomocy społecznej.

 


Komisja Statutowo – Regulaminowa

 1. Augustyn Anna
 2. Dec Leszek
 3. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 4. Wnukowski Paweł

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2) zmian w podziale terytorialnym;

3) aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.

 


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

 1. Dec Leszek
 2. Kosicki Artur
 3. Madras Tomasz Stefan
 4. Pilecki Karol
 5. Sekściński Adam Wojciech

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.